top of page
mackunidemon.png

(Cyflwyniad i'r Cythreuliaid)

Cyffredinol 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badDemonology yw'r astudiaeth o gredo neu demonoleg. Gallant fod yn eneidiau dynol, neu annynol, gwahanadwy, neu ysbrydion dadrithiol nad ydynt erioed wedi byw mewn corff. Mae gwahaniaeth amlwg yn aml rhwng y ddau ddosbarth hyn, yn enwedig gan y Melanesiaid, sawl grŵp Affricanaidd, ac eraill. Nid yw'r jinn Islamaidd, er enghraifft, yn reducible i eneidiau dynol wedi'u haddasu. Ar yr un pryd mae'r dosbarthiadau hyn yn cael eu hystyried yn aml fel rhai sy'n cynhyrchu canlyniadau unfath, ee, galair 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_cf58 barn byd-eang mae'n llawer o amrywiadau pan ddaw llawer o grefyddau, mae llawer o amrywiaethau o grefyddau, mae llawer o amrywiaethau, mae llawer o amrywiaethau ar gael ar draws y byd, ac mae llawer o amrywiaethau o ran crefyddau, ac mae llawer o amrywiaethau ar gael ar draws y byd. Nid awn i mewn i'r holl safbwyntiau hyn. Wedi'r cyfan, mae'r adran hon i ddod â rhywfaint o ymgyfarwyddo â'r pwnc i chi a pheidio â'ch ardystio mewn demonoleg. 

 

Beth yw Cythreuliaid? 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 efallai y bydd galw am feddiant ysbrydol yn endid ysbrydol sy'n cael ei ystyried yn endid niweidiol sy'n cael ei ystyried yn endid ysbrydol. Weithiau mae ein gwerslyfrau diwinyddiaeth yn nodi bod pechod wedi dod i'r byd gyntaf gyda'r pechod yn yr ardd, ond eisoes bu cwymp cyn y cwymp dynol. Daeth y sarff i'r ardd o'r tu allan a chyda bwriad drwg. Roedd y sarff yn cwestiynu daioni Duw trwy honni bod Duw yn atal rhywbeth da rhag ei ddelweddau dynol. Yn ddiweddarach yn yr Ysgrythur, disgrifir y diafol fel “y sarff hynafol honno”. Faint yn fwy yr hoffem ei wybod am hyn i gyd. Fodd bynnag, mae'r Ysgrythur wedi'i chyfeirio atom ni ac nid at angylion. Yr hyn rydyn ni'n ei wybod yw bod Satan yn arwain byddin o angylion gwrthryfelgar, sydd bellach yn cael eu bwrw allan o'r nefoedd. Cythreuliaid yw'r angylion syrthiedig hyn. Nid ysbrydion gweinidogaethol yw cythreuliaid, ond anrheithwyr. 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfs58 yn ein byd, ac yn weithredol yn ein plith. Mewn gwirionedd, maent o'r un natur ag angylion. Ond rywbryd, mewn hanes, fe wrthryfelasant yn erbyn Duw. Yn bennaf yn eu plith mae Satan, a arweiniodd y gwrthryfel ac a demtiodd y bodau dynol cyntaf i bechu. Fel pob cythraul, ei ddymuniad yw “dwyn a lladd a dinistrio” wrth iddo weithio mewn gwrthwynebiad i gynlluniau a dibenion Duw yn y byd hwn. A phe bai'n gallu, byddai'n siŵr o wneud hynny. 

Ond ni all. Oherwydd, er gwaethaf yr hyn y gallem fod wedi'i godi o lyfrau a ffilmiau, nid yw Satan yn groes i Dduw. Nid yw'n gydradd Duw. Mae ef a'i gythreuliaid yn gyfyngedig gan eu natur fel bod wedi'i greu a chan awdurdod Duw drostynt.  A phan ddarllenwn fod Satan yn llew rhuadwy yn yr Ysgrythur, dylem gofio ei fod, yn y pen draw , un cawell.  

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136_badHen mae wedi bod yn rymus a marwol yn ei fyd dylanwad, ac wedi bod yn beryglus a marwol yn ei ddylanwad mawr ac a orchfygir. Felly er y dylem eu parchu a'u hosgoi, nid oes angen i Gristnogion eu hofni oherwydd bod eu tynged wedi'i selio. Yr ydym ni, a hwythau yn yr un modd, yn gwybod beth sy'n eu disgwyl: y llyn tân, a grewyd gyntaf iddynt, lle y bernir am eu gwrthryfel hyd dragwyddoldeb. 

 

Sut olwg sydd ar gythreuliaid? 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badFir58 rhaid i ni ofyn angels sanctaidd,Can sanctaidd? Yr ateb yw ydy. Ymddangosodd angel i'r proffwyd Daniel fel bod dynol (Daniel 10:15-21). Yn Genesis 18:1-8 dywedir wrthym fod tri dyn wedi ymddangos i Abram. Yn y bennod nesaf, rydyn ni'n darganfod bod dau o'r dynion yn angylion (Genesis 19: 1). Mae hefyd yn ddiddorol sylwi bod Genesis 18:8 yn ein dysgu bod y ddau angel yn bwyta bwyd. Theophani neu ymddangosiad Crist yn yr Hen Destament oedd y trydydd person. 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf11: ei fod wedi dweud wrtho wrth Daniel yr angel wedi ei anfon at Daniel. Roedd yn angel sanctaidd a derbyniodd help gan yr angel Michael. Mae Daniel yn dweud wrthym fod yr angel hwn yn edrych fel bod dynol yn adnod 16, Yna eto yn adnodau 18-19, rydym yn darganfod y gallai'r angel siarad mewn iaith ddynol. Dywedir wrthym hefyd yn Hebreaid 13:2 ein bod rywbryd wedi diddanu angel heb yn wybod iddo. 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 gall angelion sanctaidd, edrych yn sanctaidd? Yr ateb yw ydy! 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 cwestiynau terfynol A all angylion syrthiedig edrych fel bodau dynol? Sut gall cythreuliaid ymddangos? Yn seiliedig ar y ffaith y gall angylion sanctaidd edrych fel bodau dynol, mae'n ymddangos y gall angylion syrthiedig ymddangos fel bodau dynol. Fodd bynnag, nid yw’r Beibl byth yn dweud wrthym y gallant. Mae’r datganiad agosaf at gythraul yn ymddangos fel bod dynol yn digwydd yn 2 Thesaloniaid 2: 7-10 lle dywedir wrthym fod yr “un anghyfraith,” sef yr anghrist, wedi’i rymuso gan Satan. Ymddengys fod y anghrist yn feddiannol. Mae'r anghrist hefyd yn ymddangos yn Datguddiad 13:1-10 fel y bwystfil. Unwaith eto, mae'n ymddangos bod y anghrist yn meddu ar gythreuliaid. Pe bai Duw yn caniatáu i'r angylion syrthiedig gymryd ffurf ddynol, byddai'n ymddangos y gallai Satan ymddangos ar ffurf ddynol. Ni fyddai anghrist ddynol yn angenrheidiol. Felly, gan nad yw’r Beibl yn dweud wrthym ei bod yn bosibl i angylion syrthiedig edrych fel bodau dynol, mae’n ymddangos na allant wneud hynny. Dim ond bod dynol y gallant ei feddu. Mae'n ymddangos mai Satan fyddai'r anghrist ei hun ac nid y pŵer y tu ôl i'r anghrist. 

Casgliad: 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfs edrych fel angylion wedi cwympo? Yr ateb yw na! Mae'r Beibl yn dawel ar y cwestiwn hwn. Mae'n bwysig sylweddoli nad oes angen i Satan a'r angylion syrthiedig edrych fel bodau dynol. Maent eisoes yn hynod effeithiol. Maen nhw'n twyllo pobl i gredu celwydd (Ioan 8:44). Satan sy'n rheoli'r system fyd hon (1 Ioan 5:19). Ef yw'r pŵer y tu ôl i'r gau athrawon (2 Corinthiaid 11:12-15) a gau grefyddau (1 Corinthiaid 10:19-20). 

 

Hanes Cythreuliaid 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_Christian yn nodi bod yr angylion yn dechrau hanes syrthio cyn dechrau'r angylion. Yn unol â hynny, daeth angylion syrthiedig yn uniaethu ag angylion a arweiniwyd gan Satan mewn gwrthryfel yn erbyn Duw ac yn cyfateb i gythreuliaid. Fodd bynnag, yn ystod cyfnod hwyr yr Ail Deml, ni feddyliwyd am gythreuliaid fel yr angylion syrthiedig eu hunain, ond fel eneidiau goroesiad eu hepil gwrthun. Yn ôl y dehongliad hwn, mae angylion syrthiedig yn cael cyfathrach rywiol â menywod dynol, gan roi bodolaeth i gewri'r Beibl. I lanhau byd y creaduriaid hyn, mae Duw yn anfon y Dilyw Mawr ac mae eu cyrff yn cael eu dinistrio. Fodd bynnag, mae eu rhannau ysbrydol wedi goroesi, gan grwydro'r ddaear o hyn allan fel cythreuliaid. 

 

Sut allwch chi gael eich meddiannu gan gythreuliaid? 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136_bad5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194. y dioddefwr. Mae'r caniatâd hwn yn bennaf ar ffurf pechodau a edifeirwch yn y gorffennol. Pan fo person yn feddiannol cythreulig, mae ef neu hi yn dioddef trawiad llwyr o'u personoliaeth gan fod diabolaidd. Mae hyn yn caniatáu i'r cythraul ddominyddu eu person gan ganiatáu iddo ddod, hyd yn oed braidd yn gorfforol, y bod demonic hwnnw. 

 

(Demoniaid a'u Galluoedd)

 

Cythreuliaid y Brenin Solomon 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 Cylchgrawn Brenhines Solomon yw'r gorau The Stones Godsel Mae'r flodeugerdd hon yn archwilio'r chwedlonol chwedlonol chwedlonol y Brenin Solomon trwy ddod ag awduron poblogaidd at ei gilydd mewn arswyd, ocwltiaeth, a ffantasi dywyll, gan gynnwys llawer o werthwyr gorau'r NY Times, yn ogystal â chynnwys gwaith celf gwreiddiol gan John Coulthart a disgrifiadau o'r cythreuliaid gan Richard Smoley._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 
    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 chwarae rôl hud a lledrith y Brenin Solomon a'i rôl hud a lledrith gan y Brenin Solomon a hud a lledrith. a chwedlau rhyfeddol. Mae traddodiadau goetia a grimoire yn ddyledus i'w natur unigryw i hanesion chwedlonol gwahanol ddosbarthiadau, galluoedd, a chategorïau o gythreuliaid. Asmodeus, Belial, Abyzou, a Marchosias - mae'r enwau cryptig, atgofus hyn yn parhau i swyno a dychryn y rhai sy'n meiddio eu dweud. 

     The Demons of King Solomon collects twelve all-new demonic tales from: 

 

Asmodeus 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badAcf58 hefyd yn cyfeirio at y tywysog saith Yn nosbarthiad cythreuliaid Binsfeld, mae pob un o'r tywysogion hyn yn cynrychioli un o'r saith pechod marwol (chwant, trugaredd, trachwant, digofaint, digofaint, cenfigen, a balchder). Dywedir yn Asmodeus ; Neu, Y Diafol ar Ddwy Ffyn y bydd pobl sy'n syrthio i ffyrdd Asmodeus yn cael eu dedfrydu i dragwyddoldeb yn ail lefel uffern. 

Marchosias 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 efallai y bydd gorchymyn mawr a deugain o Mardquias. Yn yr Ars Goetia, llyfr cyntaf The Lesser Key of Solomon (17eg ganrif), caiff ei ddarlunio fel blaidd ag adenydd gryffon a chynffon sarff, yn cheinio tân o'i enau, ond ar gais y consuriwr gall gymryd y ffurf dyn. Mae'n ymladdwr cryf ac yn rhoi atebion cywir i bob cwestiwn, ac yn ffyddlon iawn i'r consuriwr wrth ddilyn ei orchmynion. Cyn ei gwymp yr oedd yn perthyn i urdd angylaidd yr Arglwyddiaethau (neu Dominions), a phan gafodd ei rwymo gan Solomon, dywedodd wrtho ei fod ar ôl 1,200 o flynyddoedd yn gobeithio dychwelyd i'r Nefoedd ("i'r Seithfed Orsedd")._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

Ephippas 

     Arabian wind DEMON captured by King SOLOMON. 

Yn Nhestament Solomon, mae Adarkes, brenin Arabia, yn gofyn i Solomon am ei help yn erbyn cythraul gwynt dieflig. Mae'r cythraul yn ymddangos bob bore pan fydd gwynt ffres yn cychwyn ac yn chwythu tan y drydedd awr. Mae'n lladd dyn ac anifail ac ni ellir ei gyfyngu. Mae Adarkes yn gofyn i Solomon anfon rhywun sy'n gallu rheoli'r cythraul. Fodd bynnag, mae Solomon yn anghofio am y cais nes bod ganddo broblem gydag adeiladu Teml Jerwsalem. Mae'r garreg y mae'n dymuno ei chael yn gonglfaen mor drwm fel na all yr holl grefftwyr a llafurwyr cythreuliaid ei symud. Solomon yn anfon gwas allan i anialwch Arabia i ddal y cythraul gwynt mewn fflasg ledr. 

Ronove 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badF5cf2 SYLWAD 781905-5cde-3194-bb3b-136badF5cf28 136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badF5cf2 2000 SOLAD Iarll a marcwis yw Ronobe sy'n ymddangos fel anghenfil. Mae'n dysgu rhethreg a chelf, yn ogystal â gwybodaeth a dealltwriaeth o ieithoedd. Mae'n rhoi ffafr ffrindiau a gelynion. Mae ganddo 19 LEGION o DEMONs. 

Amdusias 

  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58D_ _CC781905-5CFIAS-BB394-BB394-BB394-BB394-BB394 BB394. Mae'n cael ei ddarlunio fel bod dynol gyda chrafangau yn lle dwylo a thraed, pen unicorn, a thrwmped i symboleiddio ei lais pwerus. Mae Amdusias yn gysylltiedig â tharanau a dywedwyd bod ei lais i'w glywed yn ystod stormydd. Mewn ffynonellau eraill, mae sŵn yr utgyrn yn cyd-fynd ag ef pan ddaw a bydd yn rhoi cyngherddau os caiff ei orchymyn, ond er y gellir clywed ei holl fathau o offerynnau cerdd ni ellir eu gweld. Mae'n cael ei ystyried fel y cythraul â gofal am y gerddoriaeth gacophonous sy'n cael ei chwarae yn Uffern. Gall wneud i goed blygu ar ewyllys. 

Hanar 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136_bad5cfunni fel y desgrifir Hanner Amy58 o'r fath Hannim, Amy58, Hanner Amy58, Hanner Amy58, Hanner Amy58 o'r fath gr Solomon. Disgrifir Amy fel Llywydd, gan ymddangos i ddechrau fel fflam cyn troi at ffurf ddynol. Honnir ei fod yn addysgu seryddiaeth a chelfyddydau rhyddfrydol, yn rhoi cyfarwydd, yn annog ymateb cadarnhaol gan reolwyr, ac (yn ôl pob ffynhonnell ac eithrio Llawlyfr Munich) yn datgelu trysorau. Yn ôl pob ffynhonnell, mae'n rheoli dros dri deg chwech o lengoedd o gythreuliaid. Yn ôl Johann Weyer, roedd o urdd angylion a potestates (pwerau), ac yn dal y gobaith ofer o ddychwelyd i'r seithfed nef ar ôl deuddeg canrif. Yn ôl Rudd, gwrthwynebir Amii gan yr angel Shem HaMephorash Ieialel. 

Ornias 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfs" oedd orau gan Solomon. Yn ôl Testament Solomon, mae Ornias yn gythraul annifyr, vampiraidd sy'n byw yng nghytser Aquarius. Mae ganddo allu i newid siâp: Mae'n tagu dynion sy'n cael eu geni o dan arwydd Aquarius oherwydd bod ganddyn nhw angerdd dros ferched sy'n cael eu geni dan arwydd Virgo; mae'n dod yn ddyn sy'n hoffi bechgyn ac yn achosi poen iddynt pan fydd yn cyffwrdd â nhw; y mae yn troi yn greadur nefol adeiniog ; a gall dybio ffurf llew. 

Buer 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badF5cf1 0 SOLD 136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badF5cf5 0 SOL 1200-136badF58 0 SOLA Buer yn llywydd yn uffern, lle y mae yn llywodraethu mwy na 50 LEGION o DEMONs. Mae'n ymddangos pan fydd yr Haul yn Sagittarius. Mae'n dysgu athroniaeth foesol a naturiol, y celfyddydau rhesymegol, a rhinweddau pob llysieuyn a phlanhigyn. Buer yn iachau pob distemper ac yn rhoi FAMILIARs da. 

Agaras 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badF5cf5 eiliad . Cyn iddo gwympo, roedd Agares yn aelod o urdd angylaidd Rhinweddau. Yn uffern ef yw dug cyntaf gallu'r dwyrain ac mae'n rheoli 31 LEGION o DEMONs. Mae'n ymddangos fel dyn golygus yn marchogaeth crocodeil ac yn cario gwalch glas ar ei ddwrn. Mae'n gwneud i'r rhai sy'n rhedeg sefyll yn llonydd, a gall adfer rhedfeydd. Mae'n dysgu pob iaith, yn achosi daeargrynfeydd, ac yn dinistrio urddasau ysbrydol. 

 
Abyzou 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136lor_badeby yw enw'r Dwyrain a'r enw benywaidd Ger y Dwyrain a'r enw benywaidd. Cafodd Abyzou ei beio am camesgoriadau a marwolaethau babanod a dywedwyd ei bod wedi'i hysgogi gan genfigen gan ei bod hi ei hun yn anffrwythlon. Yn yr Aifft Goptaidd fe'i uniaethir ag Alabasandria, ac mewn diwylliant Bysantaidd â Gylou, ond mewn testunau amrywiol sy'n goroesi o arfer hudol syncretig hynafiaeth a'r cyfnod canoloesol cynnar dywedir bod ganddi lawer o enwau, neu bron yn ddirifedi._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

Caim 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5 5-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5 5 SOL a 781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5 5 SOL. Cyn ei gwymp, yr oedd Caim yn nhrefn ANGEL. Yn uffern, mae'n llywydd mawr gyda 30 LEGION o DEMONs. Mae'n ymddangos yn gyntaf fel aderyn du neu fronfraith ac yna fel dyn yn cario cleddyf miniog. Weithiau mae'n ymddangos fel dyn wedi'i addurno â thwf a chynffon paun. Mae'n ateb cwestiynau mewn lludw llosgi. Mae'n dda am setlo anghydfodau. Y mae yn rhoddi i ddynion ddeall caniadau adar, llaesu gwartheg, cyfarth cŵn, a llais dyfroedd. Mae'n rhoi atebion cywir am y dyfodol. Dywedir bod Martin Luther wedi cael cyfarfyddiad â Caim. 

Belial 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badOcde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badOneceptive llais yn llawn, ond mae'r rhan fwyaf o ddrygioni yn DE MON a hardd, ac yn deceptive yn y llais mwyaf pwysig , di-hid, a chelwydd. Yr 68ain o'r 72 YSBRYD SOLOMON, mae Belial yn ymroddedig i greu drygioni ac euogrwydd mewn dynolryw, yn enwedig ar ffurf gwyrdroi rhywiol, godineb, a chwant. Ystyriai St. Paul ef yn ben ar gythreuliaid. Gall enw Belial ddod o'r term Hebraeg beli ya'al, sy'n golygu "heb werth." Mewn chwedlau Hebraeg, Belial oedd yr angel nesaf a grëwyd ar ôl LUCIFER ac roedd yn rhannol o drefn angylion ac yn rhannol o drefn rhinweddau. Roedd yn ddrwg o'r cychwyn, un o'r rhai cyntaf i wrthryfela yn erbyn Duw. 

 

Cythreuliaid mewn Cristnogaeth 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_cf58 wedi disgyn, mae eu nodweddion angylion a'u traddodiad Cristnogol wedi disgyn, ac mae'r un nodweddion wedi disgyn, ac mae'r traddodiad o Gristnogion wedi disgyn. cymheiriaid angel da: ysbrydol, digyfnewid ac anfarwol. Nid yw cythreuliaid yn hollwybodol, ond mae gan bob un wybodaeth benodol (weithiau ar fwy nag un pwnc). Mae eu pŵer yn gyfyngedig i'r hyn y mae Duw yn ei ganiatáu, felly nid ydyn nhw'n hollalluog. Nid oes unrhyw gyfeiriad wedi'i wneud at hollbresenoldeb, felly nid yw'n glir eto a allant fod mewn gwahanol leoedd ar yr un pryd, ond yn ôl traddodiad Saboth y gwrachod canoloesol, gellir dod i ddau gasgliad: naill ai gall y Diafol fod yn lleoedd gwahanol ar yr un pryd, neu mae'n anfon emissary yn ei enw. 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_Ch5cf58 yn datgan bod dynol yn profi y pechod dynol i'r demissions i 3194-bb3b-136bad_Christon . Mae traddodiad Cristnogol yn honni bod temtasiynau'n dod o dair ffynhonnell: y byd, y cnawd, a'r diafol. 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfrw-maent yn credu yn ystod eu hoes neu'r 136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfr58 bod pobl yn credu neu yn eu meddiant, neu mae'r bobl yn credu i yn syml trwy ddangos eu hunain gerbron personau i'w dychryn, neu drwy ysgogi gweledigaethau a allai gymell pobl i bechu neu i ofni. 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfs58 credir hefyd i'r rhai sy'n cyflawni ffydd neu'n ceisio troi i mewn i'r ffydd, neu'n ceisio eu hunain yn fand. neu barchu "eilunod" (y term Cristnogol am ddelweddau cwlt), ac ennill y nifer uchaf o "Sataniaid" neu wrthwynebwyr Duw. (Effesiaid 6:12)  

Yn Efengyl Luc, dywedir bod cythreuliaid yn cerdded "lleoedd cras", ac yn canfod dim gweddill yn dychwelyd i'w cartref blaenorol. 

 

Pwerau Cythreuliaid 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cde-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cde dyfyniadau. Mae cythreuliaid, Angylion, a Duw i gyd yn mynd law yn llaw. 

  _cc781905-5cde-3194-bb3b-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfr58 canlyn, eich bod yn meddu ar eich pwerau, gallwch chi fynd ar drywydd eich pwerau, gallwch chi fynd ar drywydd eich pwerau, iechyd corfforol a meddyliol, a'ch twyllo i wneud rhai pethau drwg iawn.  

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58'd yn meddu ar gorff yn unig ac nid yw'n neidio i mewn i gorff un diwrnod. Gofynnir i'r cythraul gymryd meddiant trwy weithredoedd y gwesteiwr dynol. Os yw'r dynol yn berson Duw, ni all y cythraul feddu ar y gwesteiwr oherwydd bod corff y person yn deml i Dduw. Felly, bydd y cythraul yn ymosod ar y person trwy ormes. 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 fel y bydd yn meddu ar gyfrinach Nid yw am gael ei gydnabod. Am y rheswm hwn, efallai na fydd y gwesteiwr hyd yn oed yn ymwybodol o'r ymosodiad. 

(Meddiannau a Gweithgaredd Demonig)

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cft58. Weithiau gall heigiadau gael eu drysu â poltergeists. Gall gormes gael ei ddrysu gyda lwc ddrwg pur a'i achosi gan benderfyniadau'r person. Gall meddiant gael ei ddrysu ag iechyd meddwl person. Felly, pan fyddwch chi'n ymchwilio i weithgaredd demonig posibl, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dotio'ch holl I's ac yn croesi nhw T. 

 

Heigiad Demonig  

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 mae'n ymddangos yn negyddol yn y cartref, mae'r symptomau'n diflannu'n sydyn, mae'r tymheredd yn ymddangos yn od, mae'r symptomau'n diflannu'n od, ac mae'r symptomau'n ymddangos yn od i'r cartref. curo a/neu grafiadau ar waliau, lloriau a nenfydau, cysgodion symudol, lleisiau, teimlad o doom yn y cartref, ardaloedd yn y cartref sy’n achosi cyfog a theimladau penysgafn, anifeiliaid anwes yn syllu ar bethau anweledig, teimladau o ddicter ac anniddigrwydd oddi mewn y cartref, teimladau o gael eich gwylio, clywed traed, drysau a ffenestri'n agor neu'n cau ar adegau bwriadol, goleuadau'n diffodd neu ymlaen, eitemau'n cael eu symud heb esboniad, problemau gyda ffiwsiau a thrydan. Mae llawer mwy o arwyddion a symptomau, ond yn gyffredinol y cymhelliad yw achosi cymaint o niwed a thrallod meddwl â phosibl. 

 

Gormes Demonig  

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5 gair ysbrydol yw ein bod yn teimlo'n ddrwg i rymoedd marw i wadu'r drwg i ni, mae Duw yn gweithredu'n ddrwg i rymoedd ysbrydol. , ac i fod mewn caethiwed i bethau pechadurus.  Mae'r gwaith gormesol hwn yn cael ei gyflawni gan luoedd ysbrydol drwg sy'n gwrthsefyll Duw, ac a bechodd yn eu stad gyntaf._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5 rhyfel yn erbyn Duw, yn erbyn pobl Dduw, ac yn erbyn anghredinwyr hefyd.  Eu nod yw dod â chymaint o bobl â phosibl i wrthryfel yn erbyn Duw a chondemniad yn uffern._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

Gellid profi gormes demonig mewn amrywiol ffyrdd:  

 • Anhwylderau corfforol fel diffyg cwsg, hunllefau, gorbryder cryf, hunan-anffurfio, caethiwed, a salwch corfforol. 

 • Marwolaeth ysbrydol sy'n cynnwys difaterwch a dicter tuag at Dduw, diddordeb mewn systemau crefyddol ffug. 

 • Cynnwrf emosiynol fel pyliau cyson o ddicter, lefelau emosiynol uchel ac isel, hunangyfiawnhad, ofn, anobaith, gosodiadau annormal, ac ati. 

 • Anawsterau ariannol megis pwysau ariannol cyson ac anarferol.  Weithiau mae nifer o bethau'n mynd o chwith yn gyflym iawn ac mae'n achosi straen ariannol mawr i ni. 

 

Meddiant Demonig 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 cychwyn symptomau cryf. Y symptomau cychwynnol a welir fel arfer yw cur pen a blinder, weithiau gall twymyn ddigwydd gyda phoenau corff ac weithiau golwg aneglur. Yna, yn dibynnu ar eu hagenda, gall symptomau eraill ymddangos fel iselder sydyn, hwyliau ansad, ennill neu golli pwysau, colli diddordeb mewn gwaith neu hobïau, breuddwydion rhyfedd, ymddygiad dadleuol a gwrthun, diddordeb sydyn mewn pethau negyddol neu afiach, creulondeb, trais. , diogi, yfed mwy o alcohol a chynnydd sydyn mewn gweithgaredd rhywiol. Maent yn anodd iawn i'w gweld, ond o bryd i'w gilydd bydd y gwesteiwr yn edrych yn bell iawn arnynt neu eu syllu, ac os ydynt yn gwybod eu bod wedi cael eu harsylwi byddant fel arfer yn cynyddu eu gafael a'u dylanwad ar y person._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfs' arwyddion yn waeth o feddiant a llawer o ddifrod. Cryfderau, Galluoedd Paranormal, Cryfder Goruwchddynol, Gwybodaeth o Ieithoedd Anhysbys O'r Blaen, Symudiadau Corff Annaturiol, Siarad mewn Tafodau (glossolalia), Sarhad, Cableddau, Ymddangosiad Clwyfau sy'n Diflanu Mor Gyflym ag y Maent yn Ymddangos, Meddwl Eich Hun Yn Feddiannus, Arwain Bywyd Drwg, Byw Y tu allan i Reolau Cymdeithas, Bod yn Wael yn Barhaus, Cwympo i Gwsg Trwm a Chwydu Gwrthrychau Rhyfedd, Gwneud Cytundeb â'r Diafol, Cael Ei Drysu gan Gwirodydd, Wedi Blino ar Fyw, Bod yn Anghysur, Hyll, a Threisgar, a Gwneud Synau a Symudiadau fel an Anifail. 

 

(Achosion Enwog)

 

Amityville Haunting  

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badF58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badFe1913 shot ar ei deulu, Amryw 3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badFe191 3 Tachwedd, saethiad o aelodau o'r Ocean lan ddeheuol Long Island, Efrog Newydd. Fe'i cafwyd yn euog o lofruddiaeth ail radd ym mis Tachwedd 1975. Ym mis Rhagfyr 1975, symudodd George a Kathy Lutz a'u tri phlentyn i'r tŷ. Ar ôl 28 diwrnod, gadawodd y Lutzes y tŷ, gan honni eu bod wedi cael eu dychryn gan ffenomenau paranormal tra'n byw yno. Er bod troseddau erchyll DeFeo yn rhy real, a yw'n bosibl ei fod mewn gwirionedd dan reolaeth ysbrydion drwg sy'n trigo yn y tŷ? Er iddo gyfaddef ei weithredoedd, byddai amddiffyniad DeFeo yn ceisio mynd i mewn i ble gwallgof yn ddiweddarach. Honnodd DeFeo iddo gael ei arwain gan leisiau maleisus yn ei ben ac na allai reoli ei ymddygiad. 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136_bad5cf58 ei hun oedd yn honni bod y Avenue a'r sbaenhau eu hunain, ac nid oedd hyn yn cael eu llofruddio. roedd y teulu DeFeo yn ei gyfanrwydd yn ddioddefwyr y tŷ. Fodd bynnag, mae golwg ar fywyd DeFeo Jr. yn rhoi darlleniad amgen o'r digwyddiadau. 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 yr achos mwyaf enwog a gymerodd yr achos hwn o'r enw Warren a ymchwiliwyd iddo. 1976. Yn fuan ar ôl i'r teulu Lutz ffoi o'r cartref. Cysylltwyd â nhw dim ond 20 diwrnod ar ôl i deulu Lutz ffoi, a thua mis yn ddiweddarach cynhaliodd ymchwiliad gyda gwyddonwyr a gweithwyr proffesiynol a ddewiswyd â llaw. Yn ôl amheuwyr ac anffyddwyr meddai Ed Warren; “Dydyn nhw ddim eisiau i chi gredu bod y lleoliad yn ofnus oherwydd os gwnewch chi, byddai'n rhaid i chi gredu bod cythreuliaid a gwirodydd yn bodoli. Ac nid ydynt am i chi gredu eu bod yn gwneud hynny”. Barn broffesiynol y Warrens yw bod cartref Amityville sydd wedi'i leoli ar hyn o bryd yn 108 Ocean Ave, gynt 118 Ocean Ave, yn cael ei aflonyddu gan rymoedd diabolaidd. Ac yn eu profiad nhw yw'r lleoliad mwyaf cythryblus y maen nhw erioed wedi dod ar ei draws. Sbardunodd yr achos hwn fwrlwm o ddiddordeb Hollywood ar y sgrin fawr am ddegawdau i ddod. 

 

Lleianod Meddiannol 

 

  _cc781905-5cde-3194-bb3b-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   achos mwyaf enwog yn y dref a elwir yn y rhan fwyaf o'r enw Loudi Tybiwyd bod y Tad Urbain Grandier wedi meddiannu lleianod Ursuline Loudun. Dechreuodd y cyhuddiadau hyn yn gyntaf gyda honiadau'r Fam Superior Jeanne des Agnes o gael breuddwydion anghyfreithlon a demonig lle'r oedd Grandier yn cael ei bortreadu. "Yn anffodus i'r lleian arteithiol, ni chadwodd yr un faint o benyd ei breuddwydion, a chyn bo hir, dilynodd y lleianod eraill yn ei throed (Connolly 5)." Yn y pen draw, ildiodd pob un o'r lleianod i hysteria breuddwydion y Fam Superior. Ymhen amser, fe ddechreuon nhw i gyd gael eu rhai eu hunain. 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136_bad5cfn oedd yn gyfrifol am feddiant Ages Zamodes a deuson Asmodes a enwyd y deuson Asodus, 3194-bb3b-136_bad5cfn. ychwanegu mwy o enwau at y rhestr o gythreuliaid yn meddu ar y lleianod. Roedd y cythreuliaid hyn yn cynnwys: Asmodeus, Zabulon, Isacaaron, Astaroth, Gresil, Amand, Leviatom, Behemot, Beherie, Easas, Celsus, Acaos, Cedon, Alex, Naphthalim, Cham, Ureil, ac Achas._cc781905-5cde-3194-bb3b-536d

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58, contrwyd i godi tâl mawreddog. Anfonwyd ef i'w farwolaeth trwy gael ei losgi yn fyw. Mae'n debyg bod y lleianod wedi'u diarddel gan y Tad Surin, exorcist enwog ar y pryd, fodd bynnag ildiodd yn ddiweddarach i'r union gythreuliaid a alltudiodd, ar ôl mynd yn wallgof. Nid yw'n syndod i'r eiddo ddod i ben pan ddatgelwyd y twyll ym 1637. 

 

Exorcism Emily Rose 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 gwraig oedd wedi'i eni o'r Almaen, Michel, a gafodd ei eni ar brofiadau Emily o'r Almaen, Rose Exorcd yn 1952. Yn 16 oed, dechreuodd ysgwyd yn afreolus a gweld cythreuliaid. Gwnaeth meddygon ddiagnosis o epilepsi a seicosis grand mal. Ond credai ei theulu Pabyddol ddefosiynol fod cythreuliaid wedi ei meddiannu. Gwrthododd yr Eglwys Gatholig i gyflawni exorcism, gan ddweud na ddangosodd yr arwyddion priodol o feddiant. Ond tua chwe blynedd ar ôl i'w symptomau ddechrau, rhoddodd esgob Wurzburg ganiatâd i'r gweinidog lleol berfformio exorcisms, a wnaeth ddwywaith yr wythnos. Gwellodd hi, dim ond i ddirywio eto. Yn y pen draw bu farw o newyn yn 23 oed, ac roedd ei rhieni a'i gweinidog yn wynebu cyhuddiadau o ddynladdiad esgeulus.  

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_136bad5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_bad58-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194. . Felly, cymerodd erlynwyr fwy na dwy flynedd i ddod ag achos Michel i'r llys, lle chwaraeodd atwrneiod fwy na 40 awr o dâp sain o'r exorcisms. Mae ffilm 2005 “The Exorcism of Emily Rose” wedi'i seilio'n fras ar ei stori. 

 

The Exorcist 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_cf5 136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_401 offeiriaid yn yr Eglwys Rufeinig diweddar, cyn-offeiriaid yr Unol Daleithiau a'r Unol Daleithiau bachgen, wedi'i ddogfennu o dan y ffugenw "Roland Doe" neu "Robbie Mannheim". Roedd y bachgen 14 oed (ganwyd c. 1935), yn ddioddefwr honedig o feddiant demonig, a chofnodwyd y digwyddiadau gan yr offeiriad a oedd yn bresennol, Raymond J. Bishop. Defnyddiwyd honiadau goruwchnaturiol dilynol ynghylch y digwyddiadau fel elfennau yn nofel William Peter Blatty The Exorcist yn 1971, a gafodd ei haddasu yn ei thro yn ffilm arswyd 1973 o’r un teitl, “The Exorcist” 

Yng nghanol 1949, argraffodd nifer o erthyglau papur newydd adroddiadau dienw am feddiant honedig ac allfwriad. Credir mai ffynhonnell yr adroddiadau hyn yw cyn weinidog y teulu, Luther Miles Schulze. Yn ôl un cyfrif, roedd cyfanswm o “deugain ac wyth o bobl yn dyst i’r exorcism hwn, naw ohonyn nhw’n Jeswitiaid.” 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5 oedd un o'r awdwyr olaf o'r tad Thomas Allen, J. digwyddiadau a chymryd rhan yn y exorcism. Ysgrifennodd Allen fod dyddiadur a gadwyd gan yr offeiriad sy'n mynychu'r Tad Raymond J. Bishop yn manylu ar yr allfwriad a gyflawnwyd ar y ffugenw "Roland Doe" aka "Robbie". Wrth siarad yn 2013, pwysleisiodd Allen "nad oes modd cyrraedd y prawf pendant bod y bachgen a adnabyddir fel 'Robbie' yn unig wedi'i feddiannu gan ysbrydion drwg." Yn ôl Allen, roedd Halloran hefyd yn “mynegi ei amheuaeth ynghylch digwyddiadau paranormal posib cyn ei farwolaeth.” Pan ofynnwyd iddo mewn cyfweliad i wneud datganiad yn gwirio bod y bachgen wedi cael ei feddiannu mewn gwirionedd yn gythreulig, ymatebodd Halloran gan ddweud, "Na, ni allaf fynd ar gofnod. Wnes i erioed ddatganiad absoliwt am y pethau oherwydd doeddwn i ddim yn teimlo fy mod wedi cymhwyso." 

 

(Exorcists a Demonolegwyr Enwog)

 

Exorcists 

 

 • Theophilus Riesinger (Y Exorcism Anna Ecklund) 

  • Brodyr Capuchin Almaeneg-Americanaidd ac offeiriad Catholig oedd Theophilus Riesinger, OFM Cap., a elwir hefyd yn Francis Xavier Riesinger (27 Chwefror, 1868 - 9 Tachwedd, 1941), a ddaeth yn adnabyddus fel exorcist yn yr Unol Daleithiau._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

 • Gabriele Amorth 

  • Offeiriad Catholig Eidalaidd ac allfwriad o Esgobaeth Rhufain oedd Gabriele Amorth SSP (1 Mai 1925 - 16 Medi 2016) a berfformiodd ddegau o filoedd o allfwriad dros ei drigain mlynedd a mwy fel offeiriad. Fel y exorcist penodedig ar gyfer esgobaeth Rhufain, y Tad. Amorth oedd Prif Exorcist y Fatican. 

 • Raymond J. Bishop (Y Exorcist) 

  • Offeiriad Catholig oedd Raymond J. Bishop (Ionawr 15, 1906 – Chwefror 1978). Daeth yn un o'r nifer o offeiriaid a fu'n ymwneud ag achos o ddiarddel bachgen yn St. Louis, Missouri, yr honnir ei fod yn feddiannol ar ôl defnyddio bwrdd Ouija. Ysbrydolodd yr achos yr awdur William Peter Blatty i ysgrifennu ei nofel The Exorcist ym 1971. 

 • Walter Halloran (Y Exorcist) 

  • Walter H. Halloran  SJ  (Medi 21, 1921 – 1 Mawrth, 2005) oedd yn offeiriad o'r Gymdeithas Gatholig ar hugain oed. chwech, yn cynorthwyo yn alltudiaeth Roland Doe, bachgen Lutheraidd tair-ar-ddeg oed yn Cottage City, Maryland, yr honnir ei fod yn feddianol. Ysbrydolodd yr achos William Peter Blatty i ysgrifennu ei nofel The Exorcist. 

 • Edward Hughes (Y Exorcist)

  • ​Yr oedd y Tad Edward Albert Hughes (Awst 28, 1918 – Hydref 12, 1980) yn offeiriad Catholig a wasanaethodd fel gweinidog cynorthwyol o 16 Mehefin, 1948 hyd at 19 Mehefin 1960 yn Eglwys St. Mt. Rainier, Maryland. Roedd yn fwyaf adnabyddus am ei gyfranogiad yn Exorcism Roland Doe. 

 • Esgob Robert McKenna

  • Esgob Americanaidd ac offeiriad Catholig o'r urdd Dominica oedd Robert Fidelis McKenna, OP (8 Gorffennaf 1927 – 16 Rhagfyr 2015). Roedd yn adnabyddus am ei swyddi Catholig traddodiadol ac roedd yn hyrwyddwr o sedeprivationism. Roedd hefyd yn adnabyddus o'r ffilm deledu Fox The Haunted, sy'n ymwneud â'r Smurl helbulus lle cynhaliodd McKenna ddau exorcism.

 • Malachi Martin 

  • Offeiriad Catholig Gwyddelig ac awdur ar yr Eglwys Gatholig oedd Malachi Brendan Martin (Gwyddeleg: Maolsheachlainn Breandán Ó Máirtín; 23 Gorffennaf 1921 - 27 Gorffennaf 1999), a ysgrifennodd yn achlysurol o dan y ffugenw Michael Serafian, ar yr Eglwys Gatholig. Wedi'i ordeinio'n wreiddiol yn offeiriad Jeswit, daeth yn Athro Palaeograffeg yn Sefydliad Esgobol Beiblaidd y Fatican. O 1958, gwasanaethodd fel ysgrifennydd i'r Cardinal Augustin Bea yn ystod paratoadau ar gyfer Ail Gyngor y Fatican. Wedi'i ddadrithio gan Fatican II, gofynnodd am gael ei ryddhau o rai agweddau o'i addunedau Jeswitaidd ym 1964 a symudodd i Ddinas Efrog Newydd, lle daeth yn ddinesydd Americanaidd yn ddiweddarach. Roedd ei 17 nofel a'i lyfrau ffeithiol yn aml yn feirniadol o hierarchaeth y Fatican, y credai ei bod wedi methu â gweithredu ar y Drydedd Broffwydoliaeth a ddatgelwyd gan y Forwyn Fair yn Fátima.[1] Ymhlith ei weithiau mwyaf arwyddocaol roedd The Scribal Character of The Dead Sea Scrolls (1958) a Hostage To The Devil (1976) a oedd yn delio â Sataniaeth, meddiant demonig, ac allfwriad. Roedd y Conclave Terfynol (1978) yn rhybudd yn erbyn ysbïo Sofietaidd yn y Sanctaidd trwy ysbiwyr Sofietaidd yn y Fatican.

Demonologists 

 

 • Fred Batt 

  • Cyn ddyn busnes, perchennog clwb nos, canwr ac actor a hanesydd sy'n adnabyddus am ei ymddangosiadau rheolaidd ar y gyfres deledu realiti paranormal Prydeinig Most Haunted. Dywed Batt fod ei ddiddordeb yn yr ocwlt wedi dechrau yn ei arddegau. Gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf fel cyflwynydd ar Most Haunted yn 2008 ar raglen arbennig fyw Calan Gaeaf; cyn hynny roedd wedi ymddangos fel gwestai ar y sioe yn 2003 yn ei glwb nos Caesar's yn Streatham. Daeth yn gyflwynydd rheolaidd ar y sioe yng nghyfres 2010-11 ac ailymunodd ar gyfer cyfres 2013. 

 • Ed a Lorraine Warren 

  • Roedd Edward Warren Miney (Medi 7, 1926 - Awst 23, 2006) a Lorraine Rita Warren (née Moran; Ionawr 31, 1927 - Ebrill 18, 2019) yn ymchwilwyr paranormal Americanaidd ac yn awduron sy'n gysylltiedig ag achosion amlwg o aflonyddu. Roedd Edward yn ddemonolegydd, awdur a darlithydd hunanddysgedig a hunan-broffesiynol. Proffeodd Lorraine ei bod yn glirweledol ac yn gyfrwng trance ysgafn a weithiodd yn agos gyda'i gŵr. 

 • John Zaffis 

  • Nai Ed a Lorraine Warren, mae John Zaffis (ganwyd Rhagfyr 18, 1955) yn ymchwilydd paranormal wedi'i eni a'i leoli yn Connecticut, Unol Daleithiau America. Roedd yn serennu yn sioe deledu realiti paranormal SyFy, Haunted Collector, ac yn rhedeg Cymdeithas Ymchwil Paranormal a Demonoleg Lloegr Newydd, a sefydlodd yn 1998. 

 • Reginald Scot 

  • Sais ac Aelod Seneddol oedd Reginald Scot (neu Scott) (c. 1538 – 9 Hydref 1599), awdur The Discoverie of Witchcraft , a gyhoeddwyd ym 1584. Fe'i hysgrifennwyd yn erbyn y gred mewn gwrachod, i ddangos bod dewiniaeth ddim yn bodoli. Mae rhan o'i gynnwys yn datgelu sut y gwnaed campau (gwyrthiol yn ôl pob golwg), ac mae'r llyfr yn aml yn cael ei ystyried fel y gwerslyfr cyntaf ar gonsurio. 

 • Rosemary Ellen Guley 

  • Awdur Americanaidd ar bynciau'n ymwneud ag ysbrydolrwydd, yr ocwlt, a'r paranormal oedd Rosemary Ellen Guley (Gorffennaf 8, 1950 - Gorffennaf 18, 2019). Roedd hi hefyd yn westeiwr sioe radio, [6]  a hypnotydd ardystiedig, cyfarwyddwr bwrdd yr "Amgueddfa Dirgelion ac Ymchwil Genedlaethol" a'r "Sylfaen ar gyfer Ymchwil i Gyfarfyddiadau Allfydol", ac a" Gwobr Cyflawniad Oes" enillydd o Gymdeithas Ymchwil Paranormal y Penrhyn Uchaf, Michigan. Mae hi wedi ysgrifennu mwy na 49 o lyfrau, gan gynnwys deg gwyddoniadur. 

 • Adam Blai 

  • Hyfforddodd Adam Blai fel seicolegydd clinigol yn Adran Cywiriadau Pennsylvania. 

 • Fransesco-Maria Guazzo 

  • Offeiriad Eidalaidd oedd Francesco Maria Guazzo, aka Guaccio, neu Guaccius (1570 – 16??). Yn fwyaf adnabyddus am ysgrifennu'r Compendium Maleficarum (Llyfr Gwrachod). Yr oedd yn aelod o un o'r hynaf o'r urddau Catholig Ambrosiaidd. Roedd y brawdiaethau crefyddol hyn wedi ymddangos ar wahanol adegau ers y 14eg Ganrif yn ninas Milan ac o'i chwmpas ac roedd digon ohonynt, ond yr unig un i ennill mwy na phwysigrwydd lleol yn unig oedd y 'Fratres Sancti Ambrosii ad Nemus' a elwir weithiau yn 'The Brethren'. of the Grove'. 

 • Jacques Collin de Plancy 

  • Roedd Jacques Albin Simon Collin de Plancy (28 Ionawr 1793 yn Plancy-l'Abbaye – 1881 ym Mharis) yn ocwltydd Ffrengig, yn ddemonolegydd ac yn awdur; cyhoeddodd nifer o weithiau ar ocwltiaeth a demonoleg. Fe'i ganed Jacques Albin Simon Collin ar 28 (mewn rhai ffynonellau 30) Ionawr 1793 yn Plancy (Plancy-l'Abbaye ar hyn o bryd), yn fab i Edme-Aubin Collin a Marie-Anne Danton, chwaer Georges-Jacques Danton a oedd yn ddienyddio y flwyddyn ar ôl i Jacques gael ei eni. Yn ddiweddarach ychwanegodd yr aristocratic de Plancy ei hun - ychwanegiad a achosodd gyhuddiadau yn ddiweddarach yn erbyn ei fab yn ei yrfa fel diplomydd. Roedd yn feddyliwr rhydd dan ddylanwad Voltaire. Bu'n gweithio fel argraffydd a chyhoeddwr yn Plancy-l'Abbaye a Paris. Rhwng 1830 a 1837, bu'n byw ym Mrwsel, ac yna yn yr Iseldiroedd, cyn dychwelyd i Ffrainc ar ôl tröedigaeth i'r grefydd Gatholig. 

 • Sarbajeet Mohanty 

  • Mae Sarbajeet, yn ymchwilydd paranormal, yn Demonolegydd, yn gynghorydd ysbrydol ac yn is-raddedig o S'O'A a dybiwyd i fod yn Brifysgol, Odisha. Mae'n ymchwilydd gweithgar yn y Paranormal a gellir ei weld yn hyrwyddo paranormal ac yn dileu ofn yn seiliedig ar y paranormal, ar nifer o sianeli teledu fel CNN News18, Focus Odisha, Kanak News, Zee News ac ati. Roedd hefyd yn cael ei ystyried yn Arbenigwr Paranormal mewn Odia cyfres deledu paranormal, Mana Ki Na Mana. Mae Sarbajeet hefyd wedi ymddangos ar gylchgronau honedig fel Smartlife Magazine gan The Week (cylchgrawn Indiaidd), tabloidau ar-lein fel Buzzfeed India, 101India, ac mae wedi bod yn nodwedd reolaidd ar bapurau newydd honedig fel Mid-Day, The Indian Express ac ati. Yn ddiweddar, roedd sefydliad Sarbajeet yn wedi'i weld yn dod yn gysylltiedig â chymhwysiad ar-lein Shree Venkatesh Films Hoichoi, ar gyfer cyfres we, "Bhuturey". 

 • Montague Summers 

  • Awdur Saesneg a chlerigwr hunanddull oedd Augustus Montague Summers (10 Ebrill 1880 – 10 Awst 1948). Mae'n adnabyddus yn bennaf am ei waith ysgolheigaidd ar y ddrama Saesneg o'r 17eg ganrif, yn ogystal ag am ei astudiaethau hynod ar ddewiniaeth, fampirod, a bleiddiaid, y mae'n honni eu bod i gyd yn credu. Ef oedd yn gyfrifol am y cyfieithiad Saesneg cyntaf, a gyhoeddwyd ym 1928, o lawlyfr yr heliwr gwrach o'r 15fed ganrif, y Malleus Maleficarum. 

 

(Gwysio Cythreuliaid)

 

Rhybudd Pwysig 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 a elwir yn ysbryd concro Ystyrir hyn yn Necromancy. Nid oes diogelwch mewn gwysio cythreuliaid, yn enwedig i rywun nad yw erioed wedi rhoi cynnig arni o'r blaen. 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_cf58 anfon eich hun yn ansicr, a ydych yn gwybod yn y dyfodol. Trwy lwyddo i wysio cythreuliaid, rydych chi'n mynd i wynebu'r tywyllwch Ni ddylai unrhyw un roi cynnig ar bethau o'r fath. Ni ddylai neb byth dablo â hyn a pheidio byth â gwahodd cythreuliaid i mewn. Mae cythreuliaid wedi bod yn lladd pobl a'u heneidiau ers y dydd y cawsant eu bwrw allan o'r nefoedd. A byddan nhw'n parhau i'w wneud nes bydd Duw yn dinistrio eu ffyrdd.   

 

Llyfrau Du a Sabothau  

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 llawlyfr sy'n darparu gwirodydd Angel a llawlyfr Deuwch ar gyfer traffig, dewiniaeth; a chaffael a defnyddio pwerau goruwchnaturiol. Mewn rhai achosion, mae meddu ar y llyfr du ei hun yn rhoi pwerau goruwchnaturiol, cyfoeth, neu lwc i'w berchennog. Fodd bynnag, mae defnyddio llyfr du fel arfer yn tanio gyda chanlyniadau difrifol. Dywedir bod rhai llyfrau du wedi'u hysgrifennu yn Gwaed fel Cytundeb â'r Diafol. 

Mae Saboth y Gwrachod yn ymadrodd a ddaeth yn boblogaidd yn yr 20fed ganrif i ddynodi crynhoad o'r rhai yr ystyrir eu bod yn ymarfer dewiniaeth a defodau eraill. Parti gwyllt o wrachod, hereticiaid, Cythreuliaid, a'r Diafol mewn lleoliad anghysbell yw Saboth. Mae'n debyg bod y cyfranogwyr yn ymbleseru mewn ymddygiad anllad, orgies, gluttony, cabledd, addoli'r Diafol, a chanibaliaeth babanod wedi'u rhostio. Gall defnyddio'r term saboth neu saboth i ddisgrifio'r defodau hyn ddeillio o'r term Hebraeg sabbath, neu synagog. 

 

Melltith _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badAcommsec a elwir yn, unrhyw ddymuniad anghredadwy, impiad neu impiad gwrywaidd, a elwir yn ddymuniad gwrywaidd, neu impiad, impredu, yn cael ei fynegi yn ddymuniad gwrywaidd. bydd rhyw fath o adfyd neu anffawd yn syrthio neu yn ymlynu wrth un neu ychwaneg o bersonau, lle, neu wrthddrych. Yn neillduol, gall " melltith " gyfeirio at y cyfryw ddymuniad neu ymadrodd a wneir yn effeithiol gan allu goruwchnaturiol neu ysbrydol, megys duw neu dduwiau, ysbryd, neu rym naturiol, neu arall fel math o swyn gan hud neu ddewiniaeth ; yn yr ystyr olaf, gellir galw melltith hefyd yn hex neu jinx. Mewn llawer o systemau cred, ystyrir bod gan y felltith ei hun (neu'r ddefod sy'n cyd-fynd â hi) rywfaint o rym achosol yn y canlyniad. Weithiau gelwir gwrthdroi neu ddileu melltith yn "dynnu" neu "dorri", gan fod yn rhaid chwalu'r sillafu, ac yn aml mae angen defodau neu weddïau cywrain. 

 • Mae hwdi Affricanaidd-Americanaidd yn cyflwyno'r jinx a'r amodau croes i ni, yn ogystal â ffurf o hud trac troed a ddefnyddiwyd gan Ramandeep, lle mae gwrthrychau melltigedig yn cael eu gosod yn llwybrau dioddefwyr a'u hysgogi wrth gerdded drosodd._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

 • Diwylliant y Dwyrain Canol a Môr y Canoldir yw ffynhonnell y gred yn y llygad drwg, a all fod yn ganlyniad i genfigen ond neu, yn fwy anaml, y dywedir ei fod yn ganlyniad i felltith fwriadol. Er mwyn cael eu hamddiffyn rhag y llygad drwg, gwneir eitem amddiffyn o wydr crwn glas tywyll, gyda chylch o wyn o amgylch y dot du yn y canol, sy'n atgoffa rhywun o lygad dynol. Gall maint yr eitem llygad amddiffynnol amrywio. 

 • Mae Almaenwyr, gan gynnwys yr Iseldirwyr Pennsylvania yn siarad yn nhermau hecsing (o hexen, y gair Almaeneg am wneud dewiniaeth), a hecs cyffredin yn y dyddiau a fu oedd yr un a osodwyd gan wrach stabal a achosodd i wartheg llaeth fynd yn sych a cheffylau i fynd. cloff. 

 

Byrddau Ouija  

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfʒɒi/ adwaenir hefyd, / (jysod/bwrdd/wijad/ W-wijad/ W-wi/wid/ W-wija/ W bwrdd siarad, yn fwrdd gwastad wedi'i farcio â llythrennau'r wyddor, y rhifau 0-9, y geiriau "ie", "na", weithiau "helo" a "hwyl fawr", ynghyd â symbolau a graffeg amrywiol. Mae'n defnyddio planchette (darn bach o bren neu blastig siâp calon) fel dangosydd symudol i sillafu negeseuon yn ystod séance. Mae cyfranogwyr yn gosod eu bysedd ar y planchette, ac mae'n cael ei symud o amgylch y bwrdd i sillafu geiriau. Mae "Ouija" yn nod masnach Hasbro, ond fe'i defnyddir yn aml yn gyffredinol i gyfeirio at unrhyw fwrdd siarad. 

Credai ysbrydegwyr fod y meirw yn gallu cysylltu â'r byw a dywedir iddynt ddefnyddio bwrdd siarad tebyg iawn i fwrdd Ouija modern yn eu gwersylloedd yn Ohio ym 1886 i alluogi cyfathrebu cyflymach â gwirodydd. Yn dilyn ei gyflwyniad masnachol gan y dyn busnes Elijah Bond ar 1 Gorffennaf, 1890, roedd bwrdd Ouija yn cael ei ystyried yn gêm parlwr diniwed nad oedd yn gysylltiedig â'r ocwlt nes i'r ysbrydegydd Americanaidd Pearl Curran boblogeiddio ei ddefnydd fel arf dewiniaeth yn ystod Rhyfel Byd I._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136Parad5cf58 wedi'u nodweddu gan y gymuned wyddonol a supernatural eu beirniadu a gwyddoniaeth normaleiddio. Gall symudiadau anymwybodol y rhai sy'n rheoli'r pwyntydd esbonio gweithred y bwrdd yn bersimonaidd, ffenomen seicoffisiolegol a elwir yn effaith ideomotor. 

        _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bads_d_daliad. Mae ocwltyddion, ar y llaw arall, yn rhanedig ar y mater, gyda rhai yn dweud y gall fod yn arf ar gyfer trawsnewid cadarnhaol; mae eraill yn ailadrodd rhybuddion llawer o Gristnogion ac yn rhybuddio "defnyddwyr dibrofiad" yn ei erbyn. 

 

Eitemau Meddiannol 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 Gall fod yn wrthrych o'r fath natur a ddefnyddir ar un adeg yn grefyddol fel y mae John yn para'n normal fel y mae John yn para neu'n paratoad. mewn defodau ocwlt neu natur nad yw'n baranormal fel hen bethau a brynwyd mewn arwerthiant ystad, arwerthiant garej".

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfis enghraifft yn cael gwared ar yr eitem dulliau o'r fath. Mae Mr Zaffis yn mynd ymlaen i ddweud “Unwaith y bernir bod arteffact yn ffynhonnell bosibl o weithgarwch paranormal, caiff ei symud o'r eiddo yn y gobaith y bydd y gweithgaredd yn y lleoliad yr ymchwilir iddo yn cael ei liniaru neu'n dod i ben yn gyfan gwbl”._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_badJ58 gall hefyd feddu ar wrthrychau y corff dynol, gall hefyd feddu ar y corff dynol a delir. Dylid ystyried yn ofalus sut mae rhywun yn trin y math hwn o feddiant demonig. Gallai symud y gwrthrych achosi i'r meddiant symud at y person sy'n tynnu'r gwrthrych neu wrthrychau'r lleoliad y cedwir y gwrthrych ynddo. Er mor beryglus â hyn yw, mae'n bosibl y bydd allfwriad yn digwydd ar y gwrthrych cyn ei symud. Yn y naill achos neu'r llall, dylai rhywun ofyn am help gweithiwr proffesiynol i ddelio â sefyllfa o'r fath. 

 

(Amddiffyn rhag cythreuliaid)

 

Glanhau'ch enaid 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfse mae'r enw arglwydd yn rigging yn dda i'r enw sarhaus yn rigio'n dda Mae cadw croeshoeliad bendigedig a chyflwyno'ch hun i ddŵr sanctaidd yn ffyrdd da o lanhau'ch hun. Rydych chi eisiau gweddïo bob tro y byddwch chi'n mynd i mewn i unrhyw sefyllfa lle mae'r paranormal yn digwydd. 

 

Osgoi Endidau Negyddol 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 ardaloedd lle mae'n hysbys i chi eich hun math amddiffyn neu fath o ardaloedd yn cael eu diogelu'n negyddol. . Fodd bynnag, os ydych chi'n meddwl bod yn rhaid i chi wynebu'r endidau hyn, mae sicrhau amddiffyniad priodol yn beth da. Fodd bynnag, hyd yn oed gyda'r amddiffyniad hwn, nid oes unrhyw warant o amddiffyniad.  

 

Amddiffyn rhag melltithion ac endidau negyddol.  

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badU5cf58 hyd yn oed yn helpu i wrach neu'r meysydd hyn. Maent yn cael eu hymarfer i wella ac amddiffyn.  

 

Exorcisms 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 wedi cyflawni llawer o lanhau. Mae angen i'r eglwys gymeradwyo alltudion a dylent gael eu cyflawni gan allfwriad cymeradwy a neilltuwyd gan yr eglwys. Dim ond trwy brawf sylweddol o bla y caniateir cymeradwyo Exorcism. 

 

Diogelu eich Cartref 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136Hbadaving_Cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136Hbadaving_cf58 yn ffyrdd gwych amddiffyn eich cartref a glanhau eich cartref Os ydych chi'n amau bod rhywbeth paranormal yn digwydd yn eich cartref, gallwch chi fynnu'n syml ac yn llym bod yr ysbryd yn gadael eich cartref. Eglurwch mai eich cartref chi yw hwn ac nad ydyn nhw'n cael aros yno, eich niweidio na'ch dychryn. Yn y rhan fwyaf o achosion dyma'r cyfan sydd ei angen. Fodd bynnag, os bydd y dechneg hon yn methu, gallwch ffonio tîm ymchwilio paranormal lleol i ddod i mewn a gwneud ymchwiliad ar eich rhan. Mae'r rhan fwyaf o dimau yn cynnig y gwasanaeth hwn ac mae'n rhad ac am ddim. 

bottom of page